Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 342 Издаване на разрешително за ползване на воден обект за аквакултури и свързаните с тях дейности

   Издаване на разрешително за ползване на воден обект за аквакултури и свързаните с тях дейности
 • На основание на:
  • Закон за водите - чл. 46, ал. 1, т. 2; чл. 52, ал. 1, т. 4
 • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
  • Директор
 • Срок за предоставяне:
  • максимум до 5 месеца
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • от 1 месец до 20 години
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на околната среда и водите
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Министър на околната среда и водите
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Административният акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район” пред Министъра на околната среда и водите или Административен съд – Варна

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна,
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: 052/ 631 447
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време Понеделник - Петък 09.00 - 17.30 часа
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане