Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 558 Издаване на удостоверение за придобита квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

   Удостоверение за придобита квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (ДДД) се издава на лица с най-малко средно образование след завършен курс на обучение, усвоени знания и успешно положен изпит. Лицата с тази правоспособност могат да извършват дейности като изпълнители по дезинфекция, дезинсекция и дератизация към специализирани фирми за ДДД услуги, регистрирани от Министерство на здравеопазването.
 • На основание на:
  • Наредба № 1 от 5.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации - чл. 7, ал. 2; чл. 9, ал. 3; чл. 9, ал. 4
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Услугата не се предоставя от РЗИ Габрово
 • Срок за предоставяне:
  • неприложимо
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"
Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, гр. Габрово, ул." Райчо Каролев" № 2, п.к. 5300
Код за междуселищно избиране: 066
Телефон за връзка: 066 840 604
Факс: 066 840 602
Адрес на електронна поща: gabrovo@rzi-gbr.org
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Звеното за административно обслужване осигурява непрекъсваем процес на обслужване на гражданите.
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане