Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 961 Издаване на становище за недостатъчност на специалисти по дадена специалност при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ

   Становището се формира въз основа на преценка за наличие на недостатъчност от специалисти в лечебните заведения за специализирана извънболнична помощ в съответната административна област в зависимост от потребностите, съгласно Националната здравна карта.
 • Съгласуване
  • Стопанска дейност:
   • Здравеопазване
  • На основание на:
   • Закон за лечебните заведения - чл. 81
   • Закон за здравното осигуряване - чл. 62
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Директор
  • Срок за предоставяне:
   • 10 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • в сила до подписването на нов Национален рамков договор или прекратяване на сключения договор между специалистите или съответните лечебни заведения с НЗОК.
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на здравеопазването
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Министър на здравеопазването
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Заявителят на услугата може да обжалва по реда на АПК пред министъра на здравеопазването (по административен ред) или пред Административен съд Габрово в 14-дневен срок 

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Административни звена
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"
  Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, гр. Габрово, ул." Райчо Каролев" № 2, п.к. 5300
  Код за междуселищно избиране: 066
  Телефон за връзка: 066 840 604
  Факс: 066 840 602
  Адрес на електронна поща: gabrovo@rzi-gbr.org
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Звеното за административно обслужване осигурява непрекъсваем процес на обслужване на гражданите.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане