Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1531 Издаване на експертна справка за установяване на наличие на леснозапалими и/или горими течности и за наличие на електрическо късо съединение по открито положени медни проводници

   Експертната справка се издава по искане на физически или юридически лица, когато им е необходимо експертно заключение за наличие на леснозапалими и/или горими течности и за наличие на електрическо късо съединение по открито положени медни проводници
 • На основание на:
  • Закон за Министерството на вътрешните работи - чл. 136, във връзка с
  • Правилник за устройството и дейността на министерството на вътрешните работи - чл. 59, ал. 2, т. 8, Правилник за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Справката се подписва от изготвилия я експерт
 • Срок за предоставяне:
  • Съгласно договора
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Не е индивидуален административен акт и не подлежи на обжалване

 • Ограничения и условности:
  • Експертната справка се извършва въз основа на договор, сключен между заявителя и директора на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София,
Код за междуселищно избиране: 00359
Телефон за връзка: 029821243
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане