Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1444 Извършване на изпитвания по договор за проверка и определяне на основни физико-химични и експлоатационни показатели на гасителни вещества и тактико-технически характеристики на пожаротехническо въоръжение и издаване на протоколи

   Извършване на изпитвания по договор за проверка и определяне на физико-химични и експлоатационни показатели на пенообразуватели за гасене на пожари и пожарогасителни прахове и тактико-технически характеристики на пожаро-техническо въоръжение, включващо пожарогасители носими, шлангове противопожарни, одеала пожарогасителни и пожарни хидранти. В резултат на услугата се издават изпитвателни протоколи.
 • На основание на:
  • Закон за Министерството на вътрешните работи - чл. 17, ал. 2, т. 9; чл. 136, т. 3
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-МВР
 • Срок за предоставяне:
  • Съгласно клаузи от сключен договор по чл.136, ал.2 от ЗМВР
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Безсрочен до: издаване на дубликат; при внасяне на промяна в компонентите на продукта; или други случаи извън посочените, при които изискванията на нормативните актове вече не се изпълняват.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Българска служба за акредитация
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-МВР
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Реда за обжалване е съгласно изградената Система за управление на акредитиран орган за оценяване на съответствието, в изпълнение на БДС ЕN ISO/IEC 17025

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София,
Код за междуселищно избиране: 00359
Телефон за връзка: 029821243
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане