Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1335 Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища .

   Издаване на удостоверение за регистрация, въз основа на което регистрираните лица могат да практикуват извънболнична първична или специализирана извънболнична помощ – по медицина или дентална медицина, както и хосписни медицински услуги, при спазване изискванията на Закона за здравето и Закона за лечебните заведения.
 • Удостоверение
  • Стопанска дейност:
   • Здравеопазване
  • На основание на:
   • Закон за лечебните заведения - чл. '39, ал. 1; чл. 40, ал. 1, Наредба за водене регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите - чл. 4, ал. 1
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Директор
  • Срок за предоставяне:
   • 20 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Безсрочен
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Административни звена
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"
  Адрес: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил, кв.Румена Войвода,ул."Тинтява", п.к. 2500
  Код за междуселищно избиране: 078
  Телефон за връзка: 558202, 558201
  Факс: (078)552453
  Адрес на електронна поща: rzi_kn@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Без прекъсване на гише за административно обслужване
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане