Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1977 Отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 от чл. 154 от Закона за устройство на територията

   Отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 от чл. 154 от Закона за устройство на територията
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 154, ал. 5
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни или 1 месец, съгласно чл.144, ал.3 от ЗУТ
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Върховен административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по чл.154, ал.2, т.5, 6, 7 и 8 от ЗУТ се отразяват със заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж и се допускат преди реализирането им.
   За издадената заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж или за отказа да се издаде такава се съобщава на заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в „Държавен вестник“ и подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от обнародването.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, пл.Свобода №6, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082)812223
Факс: (082)820092
Адрес на електронна поща: governor@ruse.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Обедна почивка 12,30-13,00 часа
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане