Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1975 Издаване на заповед за одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект

   Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие и одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 145, ал. 2, във връзка с; чл. 154, ал. 5
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Областен управител
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни/1 мес.
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • 1 година
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Началник на регионалната дирекция за национален строителен контрол Русе
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Отказ да се одобри инвестиционен проект се прави само по законосъобразност, като се посочват конкретните мотиви за това. Отказът може да бъде обжалван пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщаването.

 • Ограничения и условности:
  • Одобреният инвестиционен проект губи правно действие, ако в срок една година от одобряването не е поискано разрешение за строеж или когато разрешението за строеж не бъде презаверено в едногодишен срок.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, пл.Свобода №6, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082)812223
Факс: (082)820092
Адрес на електронна поща: governor@ruse.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Обедна почивка 12,30-13,00 часа
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане