Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1986 Разрешаване изработването на план-извадка от Подробен устройствен план

   Разрешаване изработването на план-извадка от Подробен устройствен план
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 133, ал. 1
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Областен управител
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни / 1мес. - чл. 57, ал. 1 и ал. 5 от АПК
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочно
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд Русе
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Обжалването на изричния отказ за даване на разрешение следва да се извърши чрез Областния управител на област Русе пред Административен съд Русе в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на чл.215 от Закона за устройство на територията.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, пл.Свобода №6, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082)812223
Факс: (082)820092
Адрес на електронна поща: governor@ruse.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Обедна почивка 12,30-13,00 часа
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане