Информация за услуга

  • Услуга:
    • 2992 Предоставяне на писмено съгласие за изменение на подробни устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за спортни обекти и съоръжения

      Министъра на младежта и спорта дава писмено съгласие за изменение на подробни устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, които са отредени за спортни обекти и съоръжения
  • На основание на:
    • Закон за устройство на територията - чл. 134, ал. 9