Информация за услуга

 • Режим:
  • 2526 Издаване на решение за прекратяване действието на издадено разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект

   Действието на издаденото разрешително се прекратява по решение на органа, който го е издал при наличието на следните обстоятелства:
   - прекратяване на правото на водоползвателя на собственост или ползване върху недвижимия имот, където се осъществява дейността или се намира водовземното съоръжение, както и при изрично заявен отказ от право на използване на съответния воден обект;
   - смърт на физическото лице, съответно прекратяване на юридическото лице или заличаване на едноличния търговец;
   - естествено или изкуствено изчезване на водния обект;
   - настъпили трайни изменения на техническите параметри на водовземното съоръжение, правещи невъзможно използването му;
   - когато упражняването на правата по издадено разрешително представлява натиск върху състоянието на водите, допринасящ за влошаване на състоянието или непостигане на целите за опазване на околната среда, считано от датата на приемане на плана за управление на речните басейни.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Екология и подземни богатства
  • На основание на:
   • Закон за водите - чл. 79
  • Дата на заличаване:
   • 24.10.2018 г.