Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1846 Издаване на становище, придружено със скица за ползване на воден обект (вътрешни морски води и/или териториално море)

   Издаване на становище, придружено със скица за ползване на воден обект (вътрешни морски води и/или териториално море)
 • На основание на:
  • Наредба № 4/20.11.2000 г. за качество на водите за рибовъдство и риборазвъждане на черупкови организми - чл. 9
  • Наредба № 8/25.01.2001 г. за качеството на крайбрежните морски води - чл. 9
 • Услугата се предоставя от специализираните териториални администрации:
  Общо: 1